Straż Miejska w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Załatwiane sprawy

Załatwiane sprawy

INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

1. Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3. Przyjmowanie i załatwianie spraw w Straży Miejskiej w Gliwicach  przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

4. Sprawy wpływające do Straży Miejskiej w Gliwicach są ewidencjonowane przez sekretariat Straży Miejskiej. Po wpływie pisma do sekretariatu jest ono przedkładane Komendantowi Straży, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

5. Straż Miejska w Gliwicach rozpoznaje także sprawy wpływające do jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefonicznej.

6. Przyjęcia obywateli przez Komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach w zakresie skarg, wniosków i petycji odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 14.00 do 16.00 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Bolesława Śmiałego 2a, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z pracownikiem sekretariatu.

Interwencje
 
Interwencje można zgłaszać pod bezpłatnym numerem telefonu 986
 

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia
 
W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach  mogą za wycieraczką pojazdu pozostawić dla kierującego pojazdem zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.
W takiej sytuacji kierujący pojazdem winien zgłosić się do jednostki Straży Miejskiej w Gliwicach (ul. Bolesława Śmiałego 2a) w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

W przypadku jeżeli kierujący nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks wykroczeń.

 
Mandat karny
 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za wykroczenie wskazane w rozporządzeniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Nałożony przez strażnika miejskiego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną.

W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Gliwicach.


W świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do anulowania nałożonego mandatu karnego.

Mandat karny kredytowany należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Mandat karny zaoczny należy uiścić w terminie 14 dni od daty wypisania.

W przypadku nie wpłacenia kwoty mandatu zaocznego w tym terminie obligatoryjnie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.


W przypadku zagubienia mandatu karnego kwotę należy wpłacić na konto: Straż Miejska w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Bolesława Śmiałego 2a.
Nr konta w Banku Millennium: IBAN: PL 41 1160 2202 0000 0005 5334 6460, podając serię i numer mandatu.
 
Kara porządkowa
Funkcjonariusz prowadzący czynności wyjaśniające, może nałożyć karę porządkową na świadka lub biegłego za niestawiennictwo się na wezwanie.
Karę porządkową należy uiścić na nr konta w Banku Millennium: IBAN: PL 52 1160 2202 0000 0005 7378 4938
 

Prawomocny wyrok Sądu

Straż Miejska jest uprawniona do kierowania do Sądu wniosków o ukaranie osób wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia, które skorzystały z odmowy przyjęcia mandatu karnego.

W przypadku prawomocnego wyroku Sądu zasądzoną grzywnę oraz opłatę zryczałtowaną należy wpłacić na konto: Straż Miejska w Gliwicach, 44-121 Gliwice ul. Bolesława Śmiałego 2a.
Nr konta w Banku Millennium.:

IBAN: PL 35 1160 2202 0000 0005 0675 1066


Nabór na wolne stanowisko

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej  w Gliwicach zawsze ogłaszany jest w  BIP,  Miejskim Serwisie Informacyjnym-Gliwice, stronie internetowej jednostki www.smgliwice.pl.


Sprawozdania z zakresu i sposobu prowadzenia przez Straż Miejską w Gliwicach ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży, oraz formularze do składania skarg, wniosków i petycji

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęStraż Miejska w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćstrażnik Ewa Kempka
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:58:40
Informację wprowadził do BIPJanusz Bismor
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:58:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:03:27
2Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:19:46
3Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:20:01
4Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:20:13
5Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:20:24
6Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:20:30
7Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:18:51
8Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:34:49
9Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-15 07:34:49
10Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-01-28 12:46:03
11Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-01-28 12:47:47
12Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-01-28 12:50:56
13Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-02-01 11:45:11
14Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-02-01 11:47:17
15Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-02-01 11:47:44
16Modyfikacja stronyEwa Kempka2023-06-19 11:43:26
17Modyfikacja stronyEwa Kempka2023-06-19 11:44:40
18Modyfikacja stronyEwa Kempka2023-06-19 11:45:37
19Modyfikacja stronyJanusz Bismor2023-07-05 07:44:11