Straż Miejska w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO) informujemy, iż:

Administrator

Administratorem przetwarzanych danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych jest:

  • Na podstawie RODO – Straż Miejska w Gliwicach reprezentowana przez Komendanta, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice.

    lub
  • Na podstawie uDODO – Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice.

Współadministratorzy
Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1 Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych.
https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są w zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.
https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@smgliwice.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Inspektor ochrony danych
Sergiusz Kunert
Zastępcy IOD: Klaudia Kucharska, Agnieszka Siatka

e-mail: iod@smgliwice.pl
telefon: (32) 721 20 66
adres korespondencyjny: ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji zadań ustawowych przez Straż Miejską w Gliwicach oraz realizacja spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Gliwicach. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6 RODO lub odpowiednio art. 13, 14 uDODO.

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny
z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym miejskie jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań publicznych, lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów powierzenia.

Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  • żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
    zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Informacje dodatkowe

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie odrębnych przepisów.

Podanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Podanie danych osobowych wyrażone na podstawie zgody jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęStraż Miejska w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćmłodszy strażnik Ewa Kempka
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:58:40
Informację wprowadził do BIPEwa Kempka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:58:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 08:58:56
2Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:15:44
3Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:16:21
4Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:16:44
5Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:11:39
6Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:13:31
7Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:35:38
8Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:37:00
9Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-22 10:41:20
10Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:14:44
11Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:16:18
12Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:19:59
13Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:20:29
14Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:20:58
15Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:21:11
16Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:41:44
17Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:42:17
18Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:42:58
19Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-15 06:58:50
20Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 12:56:51
21Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 12:57:23
22Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 12:57:50
23Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 12:58:36
24Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 13:00:45
25Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 13:06:17
26Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-01-03 10:06:36
27Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-01-03 10:12:07
28Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-08-26 09:16:23
29Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-08-26 09:17:26
30Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-08-26 09:17:43
31Modyfikacja stronyEwa Kempka2023-04-03 08:04:11