Straż Miejska w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice;

Współadministratorzy
Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1 - https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo-danych-osobowych

Inspektor ochrony danych
Sergiusz Kunert
Zastępcy IOD: Klaudia Kucharska, Damian Grudziński

e-mail: iod@smgliwice.pl
telefon: (32) 721 20 66
adres korespondencyjny: ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice

Cel i podstawa przetwarzania
1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Gliwicach.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
b) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
d) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO);

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym miejskie jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań publicznych, lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
e) wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne  z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe
1. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
2. Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1. lit b), c) i e) RODO jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych we wszystkich celach jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
4. Podanie danych osobowych wyrażone na podstawie zgody (art. 6 ust 1. lit a) RODO), jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice;

Inspektor ochrony danych
Sergiusz Kunert
Zastępcy IOD: Klaudia Kucharska, Damian Grudziński

e-mail: iod@smgliwice.pl
telefon: (32) 721 20 66
adres korespondencyjny: ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice

Cel i podstawa przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych zadań Straży Miejskiej.

  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. Ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. Wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne  z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełnienia obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęStraż Miejska w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćaplikant Andrzej Chodorowski
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:58:40
Informację wprowadził do BIPAndrzej Chodorowski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:58:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 08:58:56
2Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:15:44
3Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:16:21
4Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:16:44
5Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:11:39
6Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:13:31
7Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:35:38
8Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:37:00
9Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-22 10:41:20
10Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:14:44
11Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:16:18
12Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:19:59
13Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:20:29
14Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:20:58
15Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:21:11
16Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:41:44
17Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:42:17
18Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-10-02 12:42:58
19Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-15 06:58:50
20Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 12:56:51
21Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 12:57:23
22Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 12:57:50
23Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 12:58:36
24Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 13:00:45
25Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2021-04-23 13:06:17
26Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-01-03 10:06:36
27Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2022-01-03 10:12:07