Straż Miejska w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sm.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sm.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 2022-02-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sm.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną, którą jest Andrzej Chodorowski, adres poczty elektronicznej chodorowski_a@sm.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 793 112 089. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sm.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sm.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Straż Miejska w Gliwicach zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Straż Miejska w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Straż Miejska w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Bolesława Śmiałego.

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, dostępny jest podjazd dla wózków. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie biurowe. Straż Miejska w zakresie przyjmowania petentów zajmuje wyłącznie parter budynku. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Dostępna jest pochylnia dla wózków przy wejściu.
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Straży Miejskiej, tel. (32) 338-19-72, email: sm@sm.gliwice.eu
  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia do budynku, przy skrzydle budynku).
  2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i pomieszczenia biurowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (tel. (32) 338-19-72, email: sm@sm.gliwice.eu. Usługa jest dostępna w godzinach 8.00 – 14.00. Usługa jest bezpłatna.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021 r. znajduje się TUTAJ - ODCZYT TUTAJ (aktualizacja w dniu 16.03.2021 r.)

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęStraż Miejska w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćmłodszy strażnik Andrzej Chodorowski
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:58:40
Informację wprowadził do BIPAndrzej Chodorowski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:58:40
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 08:59:08
2Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:17:10
3Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:17:33
4Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 09:39:27
5Modyfikacja stronyAndrzej Chodorowski2020-09-11 10:13:52
6nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:10:28
7dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-16 08:59:18
8dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-16 09:00:37
9dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-17 10:49:47
10dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-17 11:06:21
11dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-17 11:09:45
12dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-17 11:10:25
13dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-24 09:43:02
14dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-24 09:43:39
15dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-24 09:44:24
16dodano raport dostępności 2021Andrzej Chodorowski2021-03-25 13:29:55
17aktualizacja 2022Andrzej Chodorowski2022-03-01 07:32:01
18aktualizacja 2022Andrzej Chodorowski2022-03-01 07:33:00