Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Straż Miejska w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Podstawa prawna 

wydruk do pliku pdf

Ustawy:

 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.


2. Ustawa z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 


3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.


5. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.


6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.


7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


10. Ustawa z dnia 26 marca 1974 r. Kodeks pracy.


11. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.


12. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.


13. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.


14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.


15. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.


16. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.


17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


18. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 

19. Ustawa z dnia 16 grudnia 20110 r. o publicznym transporcie zbiorowym.


20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


21. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


22. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.


24. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.


25. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


26. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

27. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

2. Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności,

 

3. Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską),


4. Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich),


5. Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy,


6. Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,


7. Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych.


8. Rozporządzenie z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego,


9. Rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej,


10. Rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane,

 

 

Uchwały:


1. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach.

 

2. Uchwała Nr XXXVIII/785/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach.

 

3. Uchwała Nr IV/85/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Straż Miejska w Gliwicach.


2. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/323/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

 

3. Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

 liczba odsłon strony: 7 029 
Logo Samorządu Gliwice

Straż Miejska w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Bolesława Śmiałego 2a

tel. 32/231-69-55, faks 32/338-19-80

sm@sm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Straży Miejskiej w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP