Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Straż Miejska w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Podstawa prawna 

wydruk do pliku pdf

Uchwała:


1. Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XII/277/99 z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej.


2. Rady Miejskiej w Gliwicach nr XL/842/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.
 

Ustawa:
 

1. Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.


2. Z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 


3. Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


4. Z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.


5. Z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.


6. Z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.


7. Z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


8. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


9. Z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


10. Z dnia 26 marca 1974 r. Kodeks pracy.


11. Z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.


12. Z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


13. Z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów.


14. Z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach.


15. Z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.


16. Z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.


17. Z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.


18. Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.


19. Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


20. Z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.


21. Z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.


22. Z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


23. Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.


24. Z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


25. Z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.


26. Z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


27. Z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.


28. Z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.


29. Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


30. Z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.


31. Z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.


32. Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozporządzenie:

1.  Z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).


2.  Z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich),


3.  Z dnia 21 grudnia 2009 r. W sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich),


4.  Z dnia 18 grudnia 2009 r. W sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności,

 

5.  Z dnia 16 grudnia 2009 r. W sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską),


6. Z dnia 28 lipca 1998 r. W sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich),


7. Z dnia 18 grudnia 2009 r. W sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy,


8. Z dnia 30 maja 2014 r. W sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie),


9. Z dnia 11 czerwca 2014 r. W sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich),


10. Z dnia 12 listopada 2009 r. W sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży,


11. Z dnia 17 listopada 2003 r. W sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz.U.2003.208.2026 z późn. zm.


12. Z dnia 1 kwietnia 2003 r. W sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych.


13. Z dnia 18 grudnia 1998 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi),


14. Z dnia 18 lipca 2008 r. W sprawie kontroli ruchu drogowego,


15. Z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego,


16. Z dnia 22 czerwca 2011 r. W sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej,


17. Z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane,

 

 

 

 liczba odsłon strony: 6 312 
Logo Samorządu Gliwice

Straż Miejska w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Bolesława Śmiałego 2a

tel. 32/231-69-55, faks 32/338-19-80

sm@sm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Straży Miejskiej w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP