Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Straż Miejska w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

 

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice;

 

Inspektor ochrony danych
Bożena Frej
e-mail: iod@sm.gliwice.eu.
adres korespondencyjny: ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice

 

Cel i podstawa przetwarzania
1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Gliwicach.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
b) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
d) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO);

 

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym miejskie jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań publicznych, lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne  z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje dodatkowe
1. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
2. Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1. lit b), c) i e) RODO jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych we wszystkich celach jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
4. Podanie danych osobowych wyrażone na podstawie zgody (art. 6 ust 1. lit a) RODO), jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

 


Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

 

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice;

 

Inspektor ochrony danych

Bożena Frej
e-mail: iod@sm.gliwice.eu.
adres korespondencyjny: ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice

 

Cel i podstawa przetwarzania
1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych zadań Straży Miejskiej.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa
b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

 

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne  z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. liczba odsłon strony: 880 
Logo Samorządu Gliwice

Straż Miejska w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Bolesława Śmiałego 2a

tel. 32/231-69-55, faks 32/338-19-80

sm@sm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Straży Miejskiej w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP