Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Straż Miejska w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

Administrator danych osobowych - Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach
informuje, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Straży Miejskiej w Gliwicach, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

Dane kontaktowe:
Alicja Chodacka – inspektor ochrony danych w Straży Miejskiej w Gliwicach,
e-mail: iod@sm.gliwice.eu.

 

INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GLIWICACH1


1. Administratorem danych osobowych jest  Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice.


2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży    Miejskiej na podstawie art. 6 ust 1 RODO.
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji, udziału w akcjach organizowanych przez Straż Miejską,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego,
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia.
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej.

 

3. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.

 

4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.


5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującym w Straży Miejskiej w Gliwicach jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


7.  Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
b) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

1) Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. liczba odsłon strony: 129 
Logo Samorządu Gliwice

Straż Miejska w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Bolesława Śmiałego 2a

tel. 32/231-69-55, faks 32/338-19-80

sm@sm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Straży Miejskiej w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP